ПРОКУРАТУРАТА ИСКА ОТМЯНА НА СКЪПИТЕ ВИНЕТКИ

Тарифата за новите цени на винетките е незаконна и трябва да бъде отменена. Това е становището на Върховната административна прокуратура (ВАП), което е изразено по делото срещу новите цени на винетките. Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), беше атакувана в съда от няколко неправителствени организации. По проведеното във вторник дело прокуратурата е подкрепила жалбите, които е определила като основателни.

Според държавното обвинение предложението за промяна в цената на винетните стикери трябва да бъде направено от министрите на финансите и регионалното развитие, както е указано в Закона за пътищата. „Предложението до МС за изменение на Тарифата не е изготвено съвместно от министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството, а еднолично от министъра на регионалното развитие и благоустройството“, се посочва в становището на прокуратурата.

От държавното обвинение предоставят като довод и факта, че проектът за новата цена на винетките не е публикуван за обществено обсъждане, което е в противоречие със Закона за нормативните актове (ЗНА) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Отсъстват и мотиви:

Няма приети с административната преписка, представени след публикуване на проекта и мотивите, предложенията, становищата и възраженията по проекта, при заявен от жалбоподателите интерес от участие в нормотворческата дейност на държавния орган в процесната област. Няма и обсъждане на постъпили такива от МС, видно от приетия по делото стенографски запис от заседание на МС от 11.11.2015 г. Също така от изготвената по делото съдебно-техническа експертиза е видно, че не може да се установи еднозначно дали са били налични мотивите по проекта на процесния нормативен акт на сайта на МРРБ към 26.10.2015 г.

Според държавното обвинение процедурата по приемане на Тарифата е нарушена, което не защитава обществения интерес и това нарушение се определя като съществено. Освен това не е спазено и изискването регионалният министър да е съгласувал промените с органите, които са свързани с приложението и контролирането на нормативния акт като Министерството на финансите, МВР, Транспортното министерство и други ведомства.

Според прокуратурата липсата на мотиви не обосновава необходимостта от промяна на цената на винетките:

Липсват мотиви по смисъла на чл.28, ал.2 от ЗНА. Доводите в доклада на министъра на регионалното развитие и

благоустройството за необходимост от осигуряване на дългосрочно и предвидимо финансиране за реализиране на смислена, последователна и устойчива политика по отношение на пътищата не могат да заместят липсата на обоснованост на причините, които налагат приемането на акта, на целите, които се поставят, на финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба и на очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Според държавното обвинение доводите за покриване на недостиг от 600 млн. лв. за поддържането на пътната мрежа, не кореспондира с очакваните приходи от 300 хил. лв. Прокуратурата отбелязва също, че по закон държавните такси се определят на основата на материално-техническите и административни разходи по предоставяне на услугата. Такава обосновка липсва и в доклад на АПИ, но също и в Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016-20122 г. и Средносрочна оперативна програма за изпълнение на Стратегията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.